Eloquencer: Bank A3
Fx Aid XL: Bank1 Effect 4
A-111-6: 3.5, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 6, 3, 5
Drum Boy: 1pm, 11am, Midday
Smog: 11am, 11am, 11am, 11 am, 11am, 11am, 2pm
Baker: 10.30am x 4
Ensemble: Scale Midday; Spread 11am; Pitch 11.30am; Balance 0, Root 7.30am, Cross 0,Twist 2pm, Warp 8am